kokoukset

Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä ammatillisessa julkaisussa vähintään 10 vrk ennen kokousta.
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 • Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 • Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan äänet arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Vuosikokous

 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 2. Kokouksen avaus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun.