Linkit muualle

Euroopan neurologisten hoitajien liitto EANN | Home⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Maailman neurologisten hoitajien liitto http://www.wfnn.org

ADHD-keskus www.adhd-center.com
ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi
Aivoliitto ry www.aivoliitto.fi

Aivotalo - > www.terveyskyla.fi

Suomen Aivosäätiö sr  www.aivosaatio.fi

Aivovaurio sivusto http://www.aivovaurio.fi/
Aivovammaliitto ry www.aivovammaliitto.fi
Alzheimer-keskusliitto ry www.muistiliitto.fi
Autismi- ja Aspergerliitto ry www.autismiliitto.fi

Duodecim www.duodecim.fi
Epilepsialiitto ry www.epilepsia.fi

HUS Neurokirurgia http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/neurokirurgia/Sivut/default.aspx
Invalidisäätiö www.invalidisaatio.fi
INCL-yhdistys www.incl.fi
Kipupotilaiden yhdistys http://www.suomenkipu.fi/

Lasten neurologianhoitajat http://lastenneurologianhoitajat.yhdistysavain.fi/
Lihastautiliitto ry www.lihastautiliitto.fi

Neurokirurgia http://www.neurosurgery.com.au/

Neurokirurgia http://www.neurokirurgia.fi/

NV - Neurologiset vammaisjärjestöt http://www.nv.fi/

PSSHP neurokirugia http://www.psshp.fi/index.asp?tz=-2&link=4482.5

Sairaanhoitajaliitto www.sairaanhoitajaliitto.fi
Suomen ADHD-aikuiset ry http://www.adhd-aikuiset.org/ 
Suomen CP-liitto ry www.cp-liitto.fi
Suomen Dementiayhdistys ry www.suomendemy.fi

Suomen Migreeniyhdistys ry www.migreeni.org
Suomen MG-yhdistys ry www.suomenmg-yhdistys.fi
Suomen MS-hoitajat www.ms-hoitajat.net
Neuroliitto http://www.neuroliitto.fi/

Suomen Narkolepsiayhdistys ry narkolepsia.yhdistys@kolumbus.fi
Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry http://www.snf.fi/

Suomen Parkinson-liitto ry www.parkinson.fi
Syöpäyhdistys www.cancer.fi
Uniliitto http://www.uniliitto.fi/